अनुक्रमांकलक्ष द्याडाउनलोड करा
अनुक्रमांकलक्ष द्याडाउनलोड करा
अनुक्रमांकलक्ष द्याडाउनलोड करा
1Local Quotation Demandडाउनलोड करा
2Quotation demand for Dr.Babasaheb Ambedkar Hospitalडाउनलोड करा
3Rate Contract for Supplying Tent,Barricades,Chairs,Table, etc. on rent to Ichalkaranji Municipal Corporationडाउनलोड करा
4सोलर हायमास्ट उभारणे जाहीर सूचना व नमुनाडाउनलोड करा
5Regarding Road Excavationडाउनलोड करा
6IEC Document डाउनलोड करा
7Implementation of Budget Software and Geo Tracking Softwareडाउनलोड करा
8GIS QUOTATIONडाउनलोड करा
9IEC UPDATED QUOTATIONडाउनलोड करा
10Quote for X-Ray Baggage Inspection Systemडाउनलोड करा
11Quote for DFMD/HHMD/Visitor Managermentडाउनलोड करा
12CCTV System Protosal For Gat No.629 At Ichalkaranjiडाउनलोड करा
13महिलांना-प्रशिक्षण-देणे-कामी-दरपत्रकडाउनलोड करा
14संगणक साहित्य, प्रिंटर व सी सी टी व्ही पुरवठा व रिपेअरी तसेच बसविणे दरपत्रक जाहीर प्रसिद्धीडाउनलोड करा
15प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना क्रीडा साहित्य पुरविणेडाउनलोड करा
16अंदाजपत्रक-वाहन-विभाग (सर्कुलर)डाउनलोड करा
17जाहीर प्रकटन-इमपा मालकीच्या सर्व स्थावर मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून त्या संबंधातील सर्व रेकॉर्ड संगणीकृत करणे. डाउनलोड करा
18सन 2024-25 सालाकरीता १५ ऑगष्ट स्वातंत्र्य दिन व २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन व महानगरपालिकेच्या असणा-या विविध शासकीय कार्यक्रमासाठी व संभाव्य पुरपरिस्थीतीमध्ये पुरग्रस्त नागरीकांना जेवण व चहा नाष्टा, आल्पोपहार, पाणी इ पुरविणे.डाउनलोड करा
19इचलकरंजी महानगरपालिके मार्फत राजर्षी छत्रपती शाहू हायस्कूल, इचलकरंजी मधील मुले, मुन्नीना खालील प्रमाणे साहित्य पुरविणेबाबचे कामकाज करणेत येणार आहे.
डाउनलोड करा
20इचलकरंजी महानगरपालिके मार्फत राजर्षी छत्रपती शाहू हायस्कूल, इचलकरंजी मधील मुले, मुलीना खालील प्रमाणे शैक्षणिक साहित्य, इ. पुरविणेबाबचे कामकाज करणेत येणार आहे.डाउनलोड करा
21इचलकरंजी महानगरपालिक मार्फत राजर्षी छत्रपती शाहू हायस्कूल, इचलकरंजी मधील मुले. मुलीना सोबत जोडले स्पेशिफिकेशन प्रमाणे गणवेश पुर्गवणेबाबचे कामकाज करणेत येणार आहे.डाउनलोड करा
22बालवाडी विद्यार्थी यांना गणवेश व शैक्षणिक साहित्य पुरवणे डाउनलोड करा