अनुक्रमांकलक्ष द्याडाउनलोड करा
1Administrative Meeting 23/8/2023डाउनलोड करा
2इचलकरंजी महानगरपालिकेची भाडेपट्ट्याने दिलेली शाळा क्र. २१ व शाळा क्र. २५ ताब्यात घेणेबाबत.डाउनलोड करा
3प्रशासकीय ठराव क्र. ३७ /२०२३ डाउनलोड करा
4प्रशासकीय ठराव - सोलर हायमास्टडाउनलोड करा
5Administrative-Meeting-No.-9-2023_22-11-2023डाउनलोड करा
6Administrative-Meeting-No.-45-2023_10-11-2023डाउनलोड करा
7आकाशचिन्ह व परवाना विभाग -प्रशासकीय ठराव क्र. ८१. दि:०४-०३ २०२४ डाउनलोड करा