अनुक्रमांकनावडाउनलोड करा
1प्रशासक तथा आयुक्त यांचे अंदाजपत्रकीय विवेचन डाउनलोड करा
2२०२३ - २०२४ अंदाजपत्रकीय तक्ता डाउनलोड करा
3१ रुपया जमा डाउनलोड करा
4१ रुपया खर्च डाउनलोड करा
5घोषवारा डाउनलोड करा
6भाग १ - महसुली प्राप्त रक्कम डाउनलोड करा
7भाग २ - महसुली खर्च डाउनलोड करा
8भाग ३ - भांडवली जमा डाउनलोड करा
9भाग ४ - भांडवली खर्च डाउनलोड करा
10सर्वसाधारण स्वच्छता विषयक सेवा (आरोग्य )डाउनलोड करा
11दिवा बत्ती डाउनलोड करा
12पाणी पुरवठा व जलनिस्सारन डाउनलोड करा
135% तरतूद - आर्थिक दुर्बल घटक कल्याणकारी योजना डाउनलोड करा
145% तरतूद - दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम योजना डाउनलोड करा
155% तरतूद - महिला व बालकल्याण योजना डाउनलोड करा
165% तरतूद - क्रीडा कल्याण डाउनलोड करा
1725% तरतूद - सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन डाउनलोड करा
18कर्ज परतफेडीची माहिती डाउनलोड करा
19आस्थापना वेतन तरतूद डाउनलोड करा