Serial NumberNoticeDownload
1Administrative Meeting 23/8/2023Download
2इचलकरंजी महानगरपालिकेची भाडेपट्ट्याने दिलेली शाळा क्र. २१ व शाळा क्र. २५ ताब्यात घेणेबाबत.Download
3प्रशासकीय ठराव क्र. ३७ /२०२३ Download
4प्रशासकीय ठराव - सोलर हायमास्टDownload
5Administrative-Meeting-No.-9-2023_22-11-2023Download
6Administrative-Meeting-No.-45-2023_10-11-2023Download
7आकाशचिन्ह व परवाना विभाग -प्रशासकीय ठराव क्र. ८१. दि:०४-०३ २०२४ Download