Serial NumberNameDownload
1प्रशासक तथा आयुक्त यांचे अंदाजपत्रकीय विवेचन Download
2२०२३ - २०२४ अंदाजपत्रकीय तक्ता Download
3१ रुपया जमा Download
4१ रुपया खर्च Download
5घोषवारा Download
6भाग १ - महसुली प्राप्त रक्कम Download
7भाग २ - महसुली खर्च Download
8भाग ३ - भांडवली जमा Download
9भाग ४ - भांडवली खर्च Download
10सर्वसाधारण स्वच्छता विषयक सेवा (आरोग्य )Download
11दिवा बत्ती Download
12पाणी पुरवठा व जलनिस्सारन Download
135% तरतूद - आर्थिक दुर्बल घटक कल्याणकारी योजना Download
145% तरतूद - दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम योजना Download
155% तरतूद - महिला व बालकल्याण योजना Download
165% तरतूद - क्रीडा कल्याण Download
1725% तरतूद - सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन Download
18कर्ज परतफेडीची माहिती Download
19आस्थापना वेतन तरतूद Download