अ.क्र. विभागाचे नाव ई – मेल आयडी
1 आयुक्त कार्यालय mun.comm.imc@gmail.com
2 उपायुक्त कार्यालय imc22.dycomm@gmail.com
3सहायक आयुक्त imc22.asstcomm@gmail.com
4मिळकत विभाग imc22.estate@gmail.com
5मार्केट विभागimc22.market@gmail.com
6संगणक विभागimc22.sangnak@gmail.com
7रेकॉर्ड विभाग imc22.record@gmail.com
8लेखा विभाग imc22.accdept@gmail.com
9कर विभागimc22.tax@gmail.com
10नगररचना विभागimc22.tp@gmail.com
11लेखा परीक्षण विभागimc22.audit@gmail.com
12महिला बालकल्याण imc22.mahilabalkalyan@gmail.com
13जनसंपर्क विभागimc22.pro@gmail.com
14पाणीपुरवठा विभाग imc22.waterworks@gmail.com
15डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर imc22.drbah@gmail.com
16विद्युत विभागimc22.electrical@gmail.com
17रविंद्रनाथ टागोर वाचनालय imc22.granthalay@gmail.com
18खरेदी व भंडार विभागimc22.store@gmail.com
19आरोग्य विभाग imc22.aarogya@gmail.com
20पंतप्रधान आवास योजना imc22.pmay@gmail.com
21बांधकाम विभागimc22.bandhkam@gmail.com
22एन.यु.एल.एम . imc22.daynulm@gmail.com
23राजर्षी शाहू हायस्कूल imc22.rcshahuhigh@gmail.com
24न्यायालयीन विभाग imc22.lawdept@gmail.com
25नगर सचिव विभागimc22.nagarsachiv@gmail.com
26उद्यान विभागimc22.gardan@gmail.com
27वाहन विभाग imc22.garage@gmail.com
28विभागीय कार्यालय ए imc22.zonea@gmail.com
29विभागीय कार्यालय बी imc22.zoneb@gmail.com
30विभागीय कार्यालय सी imc22.zonec@gmail.com
31विभागीय कार्यालय डी imc22.zoned@gmail.com
32माहिती अधिकार विभाग imc22.rtidept@gmail.com
33निवडणूक विभाग imc22.election@gmail.com
34आस्थापणा विभाग imc22.labour@gmail.com
35प्राथमिक शिक्षण विभाग npaoichlkaranji@gmail.com