नव्याने कर आकारणी

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • भोगवटा प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

पुन: कर आकारणी

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • भोगवटा प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

कराची मागणी पत्र तयार करणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • भोगवटा प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

कर माफी मागणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • भोगवटा प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • भोगवटा प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

मालमत्ता कर उतारा देणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • भोगवटा प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

रहिवासी नसलेल्या मालमत्ताना करत सूट मिळणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • भोगवटा प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

 

मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे / इतर मार्गाने

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • भोगवटा प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

 

स्वयंमुल्यांकन

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • भोगवटा प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

 

आक्षेप नोंदविणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • भोगवटा प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

उप विभागामध्ये मालमत्ता विभाजन

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • भोगवटा प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

मालमत्ता पाडणे व पुन:बांधणी कर आकारणी

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • भोगवटा प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

नळ जोडणी देणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

मालकी हक्कात बदल करणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

नळ जोडणी आकारामध्ये बदल करणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जलनि;सारण जोडणी व मलनि;सारण जोडणी

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जलनि;सारण जोडणी व मलनि;सारण जोडणी

तात्पुरते / कायमस्वरूपी नळजोडणी खंडित करणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जलनि;सारण जोडणी व मलनि;सारण जोडणी

पुन; जोडणी करणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जलनि;सारण जोडणी व मलनि;सारण जोडणी

वापरामध्ये बदल करणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जलनि;सारण जोडणी व मलनि;सारण जोडणी

पाणी देयक तयार करणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जलनि;सारण जोडणी व मलनि;सारण जोडणी

प्लंबर परवाना

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जलनि;सारण जोडणी व मलनि;सारण जोडणी

प्लंबर परवाना व नूतनीकरण करणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जलनि;सारण जोडणी व मलनि;सारण जोडणी

थकबाकी नसल्याचा दाखला

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जलनि;सारण जोडणी व मलनि;सारण जोडणी

अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जलनि;सारण जोडणी व मलनि;सारण जोडणी

पाण्याचा दबाव तक्रार

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जलनि;सारण जोडणी व मलनि;सारण जोडणी

पाण्याची गुणवत्ता तक्रार

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • जागा मालकी कागदपत्रे
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जलनि;सारण जोडणी व मलनि;सारण जोडणी

नवीन परवाना

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

परवान्याचे नूतनीकरण

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

परवाना हस्त्तातरण

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

परवाना दुय्यम प्रत

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

व्यवसायाचे नाव बदलणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

व्यवसाय बदलणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

परवाना धारक / भागीदाराचे नाव बदलणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

भागीदाराचे संखयेत बदल

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

परवाना रद्द करणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

कालबाह्य परवान्यासाठी नूतनीकरण सूचना

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

व्यापार / व्यवसाय साठी ना हरकत प्रमाणपत्र

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

मंडपा साठी ना हरकत प्रमाणपत्र

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जाहिरात परवाना / आकाशचिन्ह परवाना नवीन परवाना व नुतनीकरण

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

सिनेमा चित्रीकरण परवाना नवीन परवाना नूतनीकरण

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

व्यवसाय परवाना स्वयं नूतनीकरण (ऑटो RENEWAL )

आवश्यक कागदपत्रे

 • योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
 • कोणतेही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

झोन दाखला

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • ७/१२ उतारा / सिटी सर्वे उतारा.
 • मोजणी नकाशा / सिटी सर्वे नकाशा
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

भाग नकाशा देणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • ७/१२ उतारा / सिटी सर्वे उतारा.
 • मोजणी नकाशा / सिटी सर्वे नकाशा
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

बांधकाम / विकास परवाना देणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • वास्तूविशारदाचा दाखला
 • मालकी हक्काची कागदपत्रे
 • बांधकाम आराखडा नकाशा ५ प्रती
 • मोजणी नकाशा.
 • मंजूर रेखांकनाची प्रत
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

जोते प्रमाणपत्र

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

भोगवटा प्रमाणपत्र देणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र
 • जोते प्रमाणपत्र
 • घर मालक.व वास्तूविशारद यांचे पूर्णत्त्वाचे स्वयंघोषणापत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

मोबाईल टॉवर

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांनी दिलेला परवाना
 • संबधित इमारतीच्या मालकीहक्काचा पुरावा
 • वैध भाडेकरारनामा
 • स्थळाचा नकाशा (१:१००० )
 • ज्या इमारतीवर टॉवर उभारायचा आहे त्याचे वैध भोगवटा प्रमाणपत्र
 • संबधित इमारतीच्या / जमिनीच्या मालकाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र
 • सक्षम प्राधिकऱ्याचा अग्निशमन ना- हरकत दाखला
 • सक्षम प्राधिकार्‍याचे संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र
 • पर्यावरण विभागाची ना-हरकत
 • संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-देय प्रमाणपत्र
 • शासन वेळोवेळी निश्चित करेल असे इतर आवश्यक परवाने / दस्तावेज
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

Birth Registration

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • हॉस्पिटल जन्म आहवाल
 • आई व वडील आधारकार्ड
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

Death Registration

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • हॉस्पिटल मृत्यू आहवाल
 • मृत् व्यक्तीचे आधारकार्ड
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

विवाह नोदणी

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • १०० STAMP
 • शाळा सोडल्याचा दाखला वधू / वर or जन्म दाखला वधू / वर
 • रेशनकार्ड वधू / वर
 • लाईट बिल वधू /वर
 • आधारकार्ड or Any Identity Proof वधू / वर
 • साक्षीदार एक आधारकार्ड व रेशनकार्ड
 • साक्षीदार दोन आधारकार्ड व रेशनकार्ड
 • साक्षीदार त्तीन आधारकार्ड व रेशनकार्ड
 • पुरोहित आधारकार्ड व रेशनकार्ड
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

अग्निशामक ना हरकत दाखला देणे

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
 • वास्तूशिल्पकार / मालक यांचा अर्ज
 • आग प्रतिबंधक उपाययोजनांची रूपरेषा
 • कॅपिटेशन फी
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा

अग्निशामक अंतिम ना हरकत दाखला देणे.

आवश्यक कागदपत्रे

 • विहित नमुन्यातील अर्ज
 • थकबाकी नसल्याचा दाखला
 • वास्तूशिल्पकार / मालक यांचा अर्ज
 • अग्निशमन यंत्रणा उभारणी केल्याचे प्रमाणपत्र
 • लायसन्स एजन्सी यांचे नमुना अ प्रमाणपत्र
डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करा
APPLY अर्ज करा